MB gavus Es paramą 18800 eur

Paskelbta gruodžio 18 d., 2020

Parduodama MB gavus paramą pagal priemonę "Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (2020 m.)" https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-ekonomines-veiklos-pradziai-kaimo-vietovese-kai-verslo-plano-igyvendinimui-mokama-ismoka-2020-m/24481?tab=1
Verslo plane numatyta veikla- fizinės gerovės užtikrinimo veikla, o konkrečiau pirties veikla.
Paramos pinigai skirti įsigyti modulinę pirtį su įranga už 18800 eur.
Pelningą (pelningumas ne mažiau kaip 2%) veiklą būtina vykdyti ne trumpiau kaip 3 metus. Visi kiti reikalavimai projektui aprašyti čia:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/88eee020d85b11e8a1baff673bb7216a/asr

Reikia atkeipti dėmesį, kad "Jeigu projekto kontrolės laikotarpiu keičiasi paramos gavėjo – juridinio asmens pagrindinis akcininkas ar vadovas (mažosios bendrijos atveju), turi būti išlaikyta atitiktis atrankos kriterijams, nurodytiems Taisyklių 37 punkto lentelės 6–8 eilutėse, jeigu projekto atrankos metu už tai buvo skirti atrankos balai."
Kaina
sutartinė