Informacija

Kontaktai

 • UAB "Domenus"
 • Įmonės kodas: 305205414
 • PVM mokėtojo kodas: LT100012514919
 • Atsiskaitomoji sąskaita: LT553500010005472462
 • El. paštas: verslai.lt@gmail.com
 • Facebook: www.facebook.com/adresai
 • Instagram: www.instagram.com/verslai

Apie projektą

Verslai.lt yra projektas, kuris išskirtinai orientuotas į tuos žmones ir įmones, kurie siekia dalintis informacija apie savo verslą, partnerystę bei teikiamas paslaugas.

Verslai.lt patrauklumas PARDAVĖJUI:

 • Jūsų informacija bus prieinama visiems, kurie domisi įvairiomis verslo paslaugomis;
 • Pasibaigus Jūsų informacijos galiojimo laikui, bus išsiųstas priminimas elektroniniu paštu;
 • Patogi duomenų įvedimo forma;
 • Yra galimybė keisti, trinti Jūsų įkeltą informaciją;
 • Galimybė patalpinti norimas nuotraukas susijusias su Jūsų skelbimu.
 • Galimybė reklamuoti savo skelbimus Facebook arba Instagram socialiniuose tinkluose.

Verslai.lt patrauklumas PIRKĖJUI:

 • Galite surasti pačią naujausią informaciją apie Jus dominančias verslo paslaugas, skelbimus;
 • Paslaugos suskirstytos į 10 su verslu glaudžiai susijusias kategorijas;
 • Patogi paieškos sistema pagal raktažodžius, miestus, kategorijas;
 • Yra galimybė įsiminti bei atsisiųsti į savo el. paštą dominančius skelbimus.

Naudojimosi taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1. Šiomis Naudojimosi interneto svetainėmis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatytos skelbimų patalpinimo interneto svetainėje Verslai.lt ir jų peržiūros sąlygos, taip pat vartotojų teisės, pareigos ir atsakomybė bei kitos nuostatos.

2. Naudojantis Verslai.lt vartotojams suteikiama galimybė nemokamai talpinti bei peržiūrėti skelbimus apie siūlomus objektus (toliau - Skelbimas) šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Vartotojas yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti Skelbimą.

3. Taisyklės - privalomos Vartotojui. Vartotojas sutinka su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis publikuodamas kiekvieną skelbimą ir aktyvuodamas nuorodą "Sutinku su naudojimosi taisyklėmis". Asmenys, kurie nesutinka bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti Vartotojais.

4. Skelbimų portalą sukūrė ir administruoja UAB "Domenus", į.k. 305205414, buveinės adresas Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas, PVM kodas LT100012514919, registruota LR Juridinių asmenų registre (toliau – Verslai.lt).

5. Verslai.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Verslai.lt svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais, pataisymais ir/ar papildymais.

6. Verslai.lt taip pat pasilieka teisę pakeisti, modifikuoti teikiamas paslaugas ar nutraukti jų teikimą dėl bet kokių priežasčių, neįspėdamas Vartotojo.

7. Be šių Taisyklių santykiams tarp Vartotojo ir Verslai.lt reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos svetainėje bei nusistovėjusi gera verslo praktika.
8. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

9. Verslai.lt veikla vykdoma išimtinai vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti, Lietuvos Respublikos teisme.

2. Reikalavimai skelbimų turiniui, formai bei patalpinimo sąlygoms

1. Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje atitinkamos Verslai.lt svetainės kategorijoje.

2. Viename skelbime leidžiama skelbti tik apie 1 (vieno) objekto pardavimą, nuomą, pirkimą arba suteikiamą paslaugą.

3. Verslai.lt duomenų bazėje tam pačiam objektui galima patalpinti ir demonstruoti tik 1 (vieną) skelbimą vienu metu.

4. Vartotojui draudžiama skelbime pateikti tikrovės neatitinkančią informaciją. Pateikiant duomenis skelbime Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.

5. Skelbimuose draudžiama naudoti beprasmius simbolius taip siekiant išryskinti pateiktą skelbimą ir tokiu būdu atkreipti vartotojų dėmesį. Skelbimo antraštė turi būti aiški ir trumpa, jos tikslas - apibūdinti siūlomą prekę ar paslaugą.

6. Skelbimą patalpinęs Vartotojas privalo turėti tokį siūlomą prekę ar paslaugą. Skelbime draudžiama siūlyti prekę ar paslaugą, kuri yra parduota ar kuria Vartotojas neturi teisės disponuoti. Skelbime draudžiama siūlyti prekę, kuri nepriklauso Vartotojui ir(ar) jis neturi teisės ja disponuoti, kurią pirkėjas dar turi užsisakyti iš skelbimo patalpinusio Vartotojo ar jo nurodyto asmens.

7. Skelbimas savo turiniu, forma, vizualia kompozicija, menama prasme negali prieštarauti visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ir/ar galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, neturi kurstyti diskriminacijos ar nesantaikos bet kokiu pagrindu.

8. Draudžiama naudotis Verslai.lt neteisėtais ar netinkamais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio turinio pateikimą, publikavimą, siuntimą ir/ar laikymą svetainėje, kuris: 1. pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir pan.); 2. būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.) ar garbę ir orumą; 3. keltų grėsmę svetainės ar jos duomenų bazės saugai (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.); 4. pažeistų bet kuriuos teisės aktus.

9. Skelbimas gali būti iliustruotas nuotraukomis, kurios privalo vaizduoti siūlomą objektą ar paslaugą. Draudžiama siūlomo objekto ar paslaugos nuotraukos vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/raidžių/skaitmenų (kaip antai logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių) arba nuotraukų derinio su grafiniais vaizdais/raidėmis/skaitmenimis arba pakeisti nuotraukas tokiu būdu. Nuotraukose draudžiama vaizduoti asmenis. Talpindamas nuotraukas skelbime, Vartotojas patvirtina, kad jis turi teisę naudoti atitinkamas nuotraukas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.

10. Patalpindamas skelbimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms.

11. Patalpindamas skelbimą, Vartotojas privalo laikytis Verslai.lt nurodytų skelbimą patalpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių.

12. Verslai.lt turi teisę atmesti skelbimus arba be įspėjimo juos ištrinti iš svetainės duomenų bazės, taip pat ištrinti skelbime esančias ir Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančias fotografijas.

13. Verslai.lt atmeta arba be išankstinio įspėjimo ištrina skelbimus iš svetainės duomenų bazės, jei jie neatitinka šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

14. Verslai.lt pasilieka teisę bet kada nutraukti Vartotojo priėjimą prie svetainės ar naudojimąsi svetainės paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus arba dėl kitų priežasčių be įspėjimo. Vartotojas supranta ir sutinka, kad nutraukus Vartotojo priėjimą prie svetainės ar naudojimąsi atitinkamomis paslaugomis Tiekėjas savo nuožiūra gali nuspręsti, kaip pašalinti bet kokią informaciją, susijusią su Vartotoju.

3. Atsakomybės ribojimas

1. Verslai.lt administracija neprisiima atsakomybės už pateikiamus informacijos turinius, jų neatitikimą tikrovėje ir neatsako už jokią žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiams asmenims, jų kompiuterinei sistemai.

2. Verslai.lt neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl skelbimuose nurodytos informacijos ir/ar fotografijų naudojimo.

3. Verslai.lt gali fiksuoti vartotojų IP adresus. Gavus pagrįstus nusiskundimus dėl skelbimų turinio, pasiliekama teisė suinteresuotoms valstybės institucijoms atskleisti skelbimo autoriaus IP adresą.

4. Skelbimo galiojimui pasibaigus, jis duomenų bazėje saugomas 6 mėnesius arba ilgiau, praėjus 6 mėnesių laikotarpiui arba esant butinybei skelbimas negrįžtamai gali būti ištrintas iš duomenų bazės.

5. Verslai.lt pasilieka teisę ištrinti be jokio išankstinio perspėjimo skelbimą, kurį lankytojai įvertino kaip netinkamą ir/ar neatitinkanti tikrovės. Verslai.lt neatsako dėl svetainės ar jos duomenų bazės sutrikimo ar dėl nuostolių Vartotojams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių priežasčių ir/ar sunkumų ar kitokių įvykių, kurių Verslai.lt negali kontroliuoti ar įtakoti ir dėl kurių Vartotojas negali naudotis svetaine (internetinio ryšio nutrūkimas, kompiuterinės įrangos, telekomunikacijų įrangos ar kitos įrangos gedimas ir t.t.).

6. Verslai.lt teikia technines priemones informacijos patalpinimui svetainėje ir nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.

7. Verslai.lt pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo keisti šias taisykles.

8. Vartotojas sutinka, kad jo duomenys būtų naudojami netiesioginiais tikslais – lankytojų poreikių analizės ir nustatymo tikslais, tiesioginės rinkodaros tikslais, paslaugų kokybės gerinimo tikslais, svetainės naudingumo kėlimo tikslais ir kitais teisėtais tikslais. Automatiniai laiškai apie vartotojo ar skelbimo statuso ir kitokius pasikeitimus yra neatsiejama Tiekėjo paslaugos dalis.

4. Autorių ir kitos teisės

1. Svetainės Verslai.lt autorių turtinės ir kitos teisės išskirtinai priklauso įmonei UAB "Domenus". Visi prekiniai ženklai, dizaino elementai ir kita tekstinė ar grafinė informacija naudojama Interneto Svetainėje yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.

2. Be Verslai.lt raštinio sutikimo draudžiama atgaminti visą arbą dalį Verslai.lt svetainės bet kokiu būdu ar forma. Draudžiama atlikti bet kokius kitus veiksmus, kuriais gali būti pažeistos Tiekėjo teisės į šį tinklapį, ar kitus veiksmus prieštaraujančius autorių teisių apsaugos principams.

3. Bet koks Lankytojų ar/ir trečiųjų asmenų atliekamas Verslai.lt turinio, dizaino, duomenų bazės informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas ar kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas nėra taikomas svetainės Lankytojams skelbiantiems ir/ar keičiantiems savo skelbimus pagal Verslai.lt Taisykles.

4. Lankytojas publikuodamas skelbimą sutinka, kad jo pateikto skelbimo turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę taptų Verslai.lt duomenų bazės dalimi būtų saugomas ir įstatymų nustatytais būdais naudojamas neribotą laiką, išskyrus, jei šiose sąlygose nurodyta kitaip.

5. Lankytojas talpindamas savo skelbimą sutinka, kad Verslai.lt turi teisę panaudoti skelbimų nuotraukas ar kitą grafinę ar tekstinę informaciją reklaminiais ar kitais tikslais, neatskleisdamas asmeninės Vartotojo informacijos. Tiekėjas naudodamas skelbimus ar kitą Vartotojo publikuojamą turinį, nebus įpareigotas mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

6. Šios Autorių teisių apsaugos sąlygos gali būti Verslai.lt keičiamos be išankstinio perspėjimo, tuo atveju pakeitimai būtų viešai paskelbti Verslai.lt svetainėje.

5. Privatumo apsauga

1. Naudodamiesi interneto svetainės Verslai.lt paslaugomis, Jūs duodate sutikimą informacijos rinkimui ir panaudojimui, pagal žemiau paminėtas sąlygas:

2. Vartotojas sutinka ir pripažįsta, kad Jis pateikia skelbimo ar asmeninę informaciją Verslai.lt savo noru, tam, kad duomenys būtų patalpinti, Vartotojai ir Verslai.lt administratoriai galėtų nevaržomai prieiti prie šių duomenų, juos peržiūrėti ir kopijuoti, ir kad Jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Verslai.lt duomenų bazėje.

3. Lankytojas sutinka kad Verslai.lt duomenų bazėje būtų kaupiami Jo IP adresai, apsilankymo data ir laikas statistikos tikslais.

4. Informacija apie Vartotojo lankomumą Verslai.lt renkama tik siekiant pagerinti informacijos ir paslaugų pateikimą svetainės duomenų bazėje.

5. Verslai.lt garantruoja, kad informacija iš svetainės duomenų bazės reklamos tikslais nebus perduota kitoms organizacijoms, bei tretiesiems asmenims.

6. Verslai.lt neatsako už Vartotojų asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse taip pat ir tais atvejais, kai į jas patenkate per mūsų svetainėje esančias nuorodas.

7. Registruotas vartotojas sutinka, kad jo duomenys būtų naudojami netiesioginiais tikslais – lankytojų poreikių analizės ir nustatymo tikslais, tiesioginės rinkodaros tikslais, paslaugų kokybės gerinimo tikslais, svetainės naudingumo kėlimo tikslais ir kitais teisėtais tikslais.

8. Šios Privatumo apsaugos sąlygos gali keistis be išankstinio perspėjimo, pakeitimai bus viešai paskelbti Verslai.lt